Verwijzingen via Zorgdomein.  Wat betekent dit en hoe staat het met de privacy en de veiligheid?

Zodra één van de huisartsen of medewerkers  van het Gezondheidscentrum Hof van Cambridge u verwijst naar een andere hulpverlener, wordt hierbij gebruik gemaakt van Zorgdomein. Gebruikers van ZorgDomein zijn te vinden in alle regio’s en in alle disciplines in de zorg. Van ziekenhuizen en GGZ-instellingen tot laboratoria en verloskundigenpraktijken.

Digitaal verwijzen via ZorgDomein heeft allerlei voordelen. De communicatie is snel en foutloos en je kunt precies zien welke zorgaanbod er aanwezig is. De specialisten ontvangen alle benodigde medische informatie die nodig is om de patiënt goed te kunnen behandelen. De patiënt komt snel en gericht op het juiste spreekuur. 

De huisarts of medewerker verzendt een digitale verwijsbrief, waaraan hij/zij ook alle relevante informatie uit het HIS (Huisartsen Informatie Systeem) heeft toegevoegd. Het HIS is het computersysteem waarin de huisarts al uw gegevens noteert. Met ZorgDomein verstuur je ieder bericht versleuteld via een goed beveiligd systeem. Zo levert Zorgdomein een bijdrage aan de privacy van patiënten en zorgverleners. In de verwijzing zijn dus uw persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, BSN), NAW-gegevens, verzekeringsgegevens en de relevante medische informatie opgenomen.

Hoe is verder geregeld met de privacy en veiligheid van uw gegevens?

Bovenstaande vraag is onlangs voorgelegd aan een van de adviseurs op het gebied van het gezondheidsrecht van de KNMG ( Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). De KNMG heeft het volgende hierover bekend gemaakt.

“Zorgdomein moet worden beschouwd als een Bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat Zorgdomein uitsluitend gegevens over patiënten verwerkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de huisarts (of andere Gebruiker). Dit staat ook met zoveel woorden in de Gebruikersvoorwaarden van Zorgdomein:

 https://zorgdomein.nl/voorwaarden-voor-gebruik-zorgdomein

6.1.3 De Gebruiker heeft zeggenschap over, en is verantwoordelijk voor, (verwerking van) Persoonsgegevens die deze aan Zorgdomein ter beschikking stelt. Zorgdomein verwerkt deze Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Gebruiker. Zorgdomein zal de rol van Bewerker niet overstijgen.”

Dit betekent dat Zorgdomein niets op eigen initiatief mag doen met de gegevens waarover het beschikt. Het is als het ware de verlengde arm van de huisarts. Daarom is toestemming vragen aan de patiënt ook niet nodig.

De Autoriteit Persoonsgegevens staat in beginsel ook toe dat een hulpverlener (bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis) de verwerking van medische gegevens uitbesteedt aan een andere organisatie. De hulpverlener (de verantwoordelijke) moet volgens de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp) in dat geval een bewerkersovereenkomst sluiten met de organisatie (de bewerker) die de dienst levert. Zoals gezegd is Zorgdomein ook een bewerker. In het algemeen heeft een bewerker een beveiligingsplicht en een geheimhoudingsplicht. Dat staat ook in de Gebruikersvoorwaarden van Zorgdomein.

Voor inhoudelijke informatie willen wij u verwijzen naar het beleidsdossier van de KNMG via de website www.KNMG.nl/dossiers.  Ook is er op site https://zorgdomein.nl/support/ informatie te vinden over privacy en beveiliging.  

                      

April 2017